do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

shop.technoinstytut.pl

  1. DEFINICJE

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Klient – oznacza (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;

Konsument - osoba fizyczna, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego shop.technoinstytut.pl, wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy kodeks cywilny;

Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem shop.technoinstytut.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;

Sprzedawca – oznacza przedsiębiorstwo Instytut Records sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Korkowa 31/28, 04-502, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001011900, NIP: 9522236077, REGON 524112880;

Produkt – produkty prezentowane w Sklepie;  

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu w celu prowadzenia sprzedaży przez Internet oraz świadczenia niezbędnych w tym zakresie usług drogą elektroniczną;

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 

  2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem shop.technoinstytut.pl oraz zasady korzystania z usług przeznaczonych dla Klientów Sklepu.  

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce Sklepu (INFORMACJE - Regulamin) a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku (<REGULAMIN>).

Obsługa Klienta, zwroty i reklamacje oraz odbiór osobisty zamówień odbywają się pod adresem wskazanym w odsyłaczu zamieszczonym w stopce sklepu (zakładka O NAS - Kontakt).

Klient, który skorzysta ze Sklepu, zobowiązany jest do (1) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa; (2) nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej; (3) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania; (4) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy; (5) korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu wyłącznie do użytku własnego.

Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu.

W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu, posiadanie adresu e-mail, prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa, włączona obsługa Javascript, akceptacja plików cookies.

Sklep w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

 

  3. ZAMÓWIENIA

Klient ma możliwość dokonania zakupów w Sklepie rejestrując swoje konto Klienta lub bez rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu. Rejestracja Konta Klienta pozwala na podgląd statusu realizacji zamówień, podgląd historii zakupów, brak konieczności wprowadzania swoich danych przy kolejnych zakupach oraz możliwość otrzymania rabatów i kuponów promocyjnych.

Klient podczas rejestracji lub w każdym innym momencie może wyrazić zgodę na otrzymywanie newsletter’a. Wyrażenie powyższej zgody jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w celu realizacji marketingu bezpośredniego produktów oferowanych w Sklepie oraz na przesłanie na podany adres e-mail informacji handlowych określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wyrażona zgoda ma charakter dobrowolny i może zostać odwołana w każdym czasie.

Informacje o Produktach zamieszczone na stronie Sklepu stanowią zaproszenie do zawierania umów zgodnie z przepisem art. 71 Kodeksu cywilnego.

Przez Złożenie Zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie Formularza Zamówienia znajdującego się w Sklepie z uwzględnieniem dokonania wyboru: ilości i specyfikacji Produktów, sposobu i adresu dostawy oraz metody płatności. Podczas składania zamówienia należy podać dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia.

W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

W celu złożenia Zamówienia Klient  oświadcza, że zapoznał się i w pełni akceptuje warunki Regulaminu. Klient składając zamówienie i akceptując Regulamin potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

Wysłanie przez Klienta Zamówienia (wybranie przycisku „potwierdzam zakup”) stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem, zgodnie z treścią Regulaminu.

Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta, w wyniku którego następuje zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.

Wysyłka przygotowanego Zamówienia następuje w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.

Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za złożone Zamówienie, w tym koszty dostawy, w terminie do 4 dni od daty złożenia Zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Sprzedawcy. Jeżeli w wyznaczonym terminie płatność nie zostanie dokonana Zamówienie zostaje anulowane.

W przypadku gdy faktura zakupu ma zostać wystawiona na firmę należy poinformować o tym Sprzedawcę w momencie dokonywania zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniej informacji oraz podanie danych potrzebnych do wystawienia faktury.

 

  4. CENA I FORMY PŁATNOŚCI

Wszystkie ceny podawane w Sklepie przy Produktach są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w polskich złotych. Ceny te nie zawierają kosztów dostawy.

Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

Dostępne w Sklepie sposoby płatności zostały wskazane w odsyłaczu zamieszczonym w stopce sklepu - zakładka PŁATNOŚCI I DOSTAWA – Formy płatności.

 

  5. SPOSOBY I KOSZTY DOSTAWY

Do każdego zamówienia doliczane są koszty dostawy, które pokrywa Klient, chyba że na stronie Sklepu zostanie wskazane inaczej.  

Koszt dostawy zależny jest od wybranego sposobu dostawy i podany jest w podsumowaniu zamówienia wyświetlającym się podczas składania zamówienia, przed zawarciem umowy sprzedaży.

Dostępne formy dostawy zostały wskazane w odsyłaczu zamieszczonym w stopce sklepu - zakładka PŁATNOŚCI I DOSTAWA - Czas i koszty dostawy.

Termin wykonania dostawy (doręczenia przesyłki) każdorazowo zależy od wybranego rodzaju dostawy i wynika z warunków świadczenia usług stosowanych przez wybranego dostawcę.

Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić w jego obecności stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić, wraz z kurierem, protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

 

  6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny odstąpienia w terminie 14 dni od otrzymania zamówienia.

Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wtedy, gdy produkt będzie w nienaruszonym stanie – z kompletem wszystkich metek i bez śladów jakiegokolwiek użytkowania.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument składa pisemnie (na adres wskazany w odsyłaczu zamieszczonym w stopce sklepu, zakładka O NAS - Kontakt) lub pocztą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej Sklepu wskazany w odsyłaczu zamieszczonym w stopce sklepu, zakładka O NAS - Kontakt). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie może zostać złożone na formularzu Sprzedawcy >OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY< lub na wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). W przypadku składania oświadczenia mailowo nie jest wymagany podpis Konsumenta.

Zwracany produkt należy odesłać, na własny koszt, do Sprzedawcy na adres wskazany na stronie głównej Sklepu w zakładce O NAS - Kontakt. Termin na odesłanie zwracanego produktu do Sprzedawcy wynosi 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie (nadanie) rzeczy przed jego upływem.

Do zwracanych produktów można dołączyć oryginał dowodu zakupu, który ułatwi Sklepowi zaksięgowanie zwrotu.

Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności za zwracane zamówienie, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia zamówienia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwracanego Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

 

  7. WYMIANA PRODUKTU

Klient będący Konsumentem może wymienić zakupiony Produkt w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zamówienia.

Chęć wymiany zakupionego produktu należy zgłosić mailowo we wskazanym powyżej terminie, na adres poczty elektronicznej Sklepu wskazany w odsyłaczu zamieszczonym w stopce sklepu, zakładka O NAS - Kontakt. W wiadomości należy podać na jaki produkt Klient chce dokonać wymiany. Sprzedawca ustosunkuje się do otrzymanej wiadomości w terminie do 7 dni od jej otrzymania.

W przypadku potwierdzenia przez Sprzedawcę możliwości dokonania wymiany, Klient odsyła produkt podlegający wymianie na adres wskazany w odsyłaczu zamieszczonym w stopce sklepu, zakładka O NAS - Kontakt. Produkt należy odesłać w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia od Sprzedawcy o możliwości dokonania wymiany. Sprzedawca wyśle nowy produkt w terminie do 3 dni od dnia otrzymania zwrotu.

Niedotrzymanie terminów jest podstawą do nieuwzględnienia chęci wymiany.

Wymiana jest możliwa tylko i wyłącznie wtedy gdy produkt dotrze do Sprzedawcy i będzie w nienaruszonym stanie – z kompletem wszystkich metek i bez śladów jakiegokolwiek użytkowania.

Wymiana towaru (koszty odesłania i dostawy nowego produktu) odbywa się na koszt klienta.

 

  8. PROCEDURA REKLAMACYJNA

Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za wady fizyczne oraz prawne sprzedanego produktu (rękojmia).

Reklamacje z tytułu rękojmi Konsument może zgłaszać pisemnie (na adres wskazany w odsyłaczu zamieszczonym w stopce sklepu, zakładka O NAS - Kontakt) lub pocztą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej Sklepu wskazany w odsyłaczu zamieszczonym w stopce sklepu, zakładka O NAS - Kontakt).

Reklamacja może zostać złożona na <FORMULARZU REKLAMACJI>. Jeżeli Klient nie wykorzysta dostępnego wzoru, wysłana reklamacja musi zawierać wszystkie informacje wskazane w proponowanym wzorze. Reklamacje przesyłane mailowo nie wymagają podpisu Klienta.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub, jeżeli wymiana nie będzie możliwa, zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od daty otrzymania od Klienta wadliwego produktu. Reklamowany Produkt należy odesłać na adres wskazany w odsyłaczu zamieszczonym w stopce sklepu, zakładka O NAS - Kontakt w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji zwrotnej od Sprzedawcy.

W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym Konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

Wszystkie wymiary podane w opisie danego produktu są wartościami przybliżonymi i nie stanowią podstawy do uznania reklamacji.

Reklamacji nie podlegają (1) uszkodzenia mechaniczne i naturalne zużycie produktów, (2) uszkodzenia nadruków czy aplikacji wynikające z niezastosowania się do wskazówek pielęgnacyjnych podanych w opisie produktu, (3) wady widoczne w momencie otrzymania przesyłki, nie zgłoszone natychmiast, (4) różnice pomiędzy wizualizacją produktu wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu, (5) defekty wynikające ze złego dopasowania odzieży do sylwetki.

 

  9. ROZPATRYWANIE SPORÓW

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientami jest sąd powszechny właściwy według powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępnych poprzez złożenie do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego bądź wniosku o rozpatrzenie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej Sprzedawca może odmówić udziału w postępowaniu mediacyjnym bądź nie zgodzić się na rozpatrzenie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki. Klient może również skorzystać z wspólnotowej platformy rozwiazywania sporów konsumenckich online dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

Szczegółowe informacje o sposobie dostępu do wymienionych trybów i procedur rozstrzygania sporów znajdują się m.in. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

  10. DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

Sklep zapewnia pełne poszanowanie prywatności oraz ochronę danych osobowych. Polityka prywatności dotycząca przetwarzania danych została przygotowana z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Szczegółowa polityka prywatności stosowana przez Sklep znajduje się w odsyłaczu zamieszczonym w stopce sklepu, zakładka O NAS - Polityka prywatności.

 

  11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sklep internetowy, a w szczególności teksty, zdjęcia i grafika znajdujące się w Sklepie stanowią wyłączną własność Sprzedawcy.

Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Postanowienia regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta.

O każdej zmianie regulaminu Sklep zobowiązuje się poinformować zarejestrowanych użytkowników Sklepu wysyłając im elektroniczną wiadomość na adresy e-mail podane podczas rejestracji. Klient po otrzymaniu takiej informacji będzie mógł w każdej chwili usunąć swoje konto.

Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl